ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να έχουν οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης μεγαλύτερο από 8.000 €
 • Οι εν δυνάμει δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι
 • Συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 41 Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
 • Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται σε στην αιγο- προβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή)
 • Το οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000)  αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας
 • Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που φέρουν σήμανση
 • Η εισαγωγή καινοτομίας
 • Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Επαγγελματίες αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νέοι Αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την αγροτική (Μέχρι € 2.000.000)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1.

 • Αγορά γης (Για πρώτη φορά στα Σχέδια Βελτίωσης)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
 • Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού ή ανθοκοµικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες

Επικαιρότητα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αφισα 300

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ασφαλιες 1 300